Chat with us, powered by LiveChat

Agemene Voorwaarden

kvk nummer: 74886061

01-06-2019 , Groningen
Versiedatum: 1 juni 2019, Groningen

Artikel 1.      Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van The First Connection en de opdrachtgever
 2. The First Connection  is de handelsnaam van The First Connection , gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, met als KvK nummer 74886061.
 3. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die door of namens de opdrachtgever, die met The First Connection een overeenkomst heeft afgesloten of wensen af te sluiten.
 4. Onder “Derden” wordt verstaan: andere (rechts-)personen dan de opdrachtgever en The First Connection.
 5. Onder “Live Chat Operator” wordt verstaan: medewerkers die via live chat contact hebben met bezoekers op de website van de opdrachtgever
 6. Onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan: alle, in relatie met de opdrachtgever, door The First Connection gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 7. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met The First Connection zijn overeengekomen;
 8. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden. Tenzij The First Connection schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.

Artikel 2.      Offertes en overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van The First Connection en aanvaarding daarvan door de opdrachtgever. Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand wanneer een schriftelijk akkoord op de overeenkomst via e-mail of anders overeengekomen wijze retourneert.
 2. Alle door The First Connection gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten The First Connection niet tot het aangaan van een overeenkomst;
 3. The First Connection behoudt zich het recht voor haar prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.
 4. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het bestelformulier worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand zodra The First Connection aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van het bestelformulier in te stemmen.
 5. De opdrachtverstrekking kan schriftelijk of per dataverkeer geschieden. De opdrachtgever is gedurende veertien dagen aan de opdracht gebonden. Na de veertien dagen vervalt het aanbod tenzij tussen opdrachtgever en The First Connection anders is overeengekomen.
 6. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor de opdrachtgever niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The First Connection. Het ontbreken van deze goedkeuring geeft The First Connection het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden;
 7. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
 8. The First Connection behoudt zich het recht voor om – indien zij daartoe aanleiding ziet – aanvragen van opdrachtgever(s) te weigeren.

Artikel 3.      De overeenkomst

 1. The First Connection zal de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De algemene voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum op de eerste pagina. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op: www.thefirstconnection.nl/algemene-voorwaarden/
 2. Op iedere overeenkomst is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing. Indien een overeenkomst op grond van artikel 4.2 wordt verlengd nadat deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd, is vanaf het moment van de verlenging de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien een wijziging als in lid 1 bedoeld, leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de oorspronkelijke prijs schriftelijk te worden overeengekomen.
 4. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van The First Connection uitgedrukt in Euro’s en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen;
 6. In geval van overeenkomsten met een looptijd van tenminste één jaar, heeft The First Connection in aanvulling hierop het recht de overeengekomen vergoedingen voor de onder de overeenkomst geleverde diensten steeds na verloop van een jaar aan te passen, waarbij een verhoging wordt berekend aan de hand van de CBS consumentenprijsindex.
 7. The First Connection is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst de diensten waarvan The First Connection bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in prijs stijgen: stijging van softwarekosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.
 8. The First Connection zal de opdrachtgever daarvan schriftelijk 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de wijziging in kennis stellen.

Artikel 4.      Duur, opzeggingen en upgraden/downgraden van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst zal na de eerste overeengekomen periode automatisch verlengd worden met hetzelfde termijn, tenzij anders wordt overeengekomen. De overeenkomst kan schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij een overeenkomst van 12 maanden of langer wordt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden gehanteerd. Opzegging door de opdrachtgever  gedurende de eerste contractperiode wordt uitgesloten.
 3. In de eerste contractperiode is het uitgesloten om de overeenkomst te downgraden. Upgraden is altijd mogelijk. 

Artikel 5.      Zekerheidstelling en uitvoering

 1. The First Connection is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen;
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft The First Connection het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan The First Connection alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;
 3. The First Connection verzorgt ten behoeve van opdrachtgever ‘online dialogen’ ofwel Chats door de inzet van Live Chat Operators;
 4. Het staat The First Connection vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van opdrachtgever zal uitvoeren. Indien de opdrachtgever dit wenst zal The First Connection haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden;
 5. The First Connection is gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van The First Connection een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht;
 6. The First Connection en de opdrachtgever komen schriftelijk overeen voor welke uren The First Connection bezetting door Live Chat Operators ten behoeve van de opdrachtgever verzorgd;
 7. Voor het juist functioneren van de chatsoftware dient Opdrachtgever het ‘script’ een stukje programmacode, op haar website te implementeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige implementatie van deze code en draagt de kosten daarvan zelf;
 8. Het staat The First Connection vrij binnen een marge van 5% af te wijken van de overeengekomen bezettingsuren per maand;
 9. Op nationale feestdagen worden, mits anders overeengekomen, geen diensten verzorgd;
 10. Voor een juiste uitvoering van de dienstverlening van The First Connection is de beschikbaarheid van de website van de opdrachtgever essentieel. In geval de website van de opdrachtgever door een storing tijdelijk niet bereikbaar is of de code niet op de juiste manier op de website geplaatst of niet aanwezig is, kan, indien een vast maandelijks budget voor de dienstverlening is afgesproken, hiervoor geen verrekening met The First Connection plaatsvinden, zelfs als het gegarandeerde aantal chats aan de eind van de maand niet is gehaald;
 11. De opdrachtgever is gehouden om The First Connection van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6.      Communicatiedoelstellingen

 1. The First Connection stelt in overleg met de opdrachtgever de communicatiedoelstellingen voor de te voeren online dialogen vast. Deze communicatiedoelstellingen worden vastgelegd in de informatiesystemen van The First Connection en vormen de basis voor de training van de Live Chat Operators;
 2. De opdrachtgever begrijpt en accepteert dat scripts slechts een richtlijn zijn voor de te voeren gesprekken vormen en doorgaans niet letterlijk zullen worden gebruikt. Afwijkingen van een script kunnen derhalve voorkomen;
 3. Indien The First Connection nieuwe scripts ontwikkelt, zullen deze niet ingaan tegen de geest van de eerder gemaakte afspraken met de opdrachtgever. The First Connection hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan de opdrachtgever en de opdrachtgever accepteert deze wijzigingen;
 4. Wanneer opdrachtgever een marketingcampagne gaat starten dient The First Connection op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 7.  Facturering en incasso

 1. Facturen zullen digitaal (per e-mail) aan de opdrachtgever worden verzonden. De opdrachtgever zal daarvoor aan een specifiek e-mailadres opgeven.
 2. De opdrachtgever zal maandelijks, tenzij anders overeengekomen, bij vooruitbetaling de verschuldigde bedragen voldoen aan The First Connection. Variabele bedragen dienen maandelijks bij achterafbetaling te worden voldaan.
 3. Een door The First Connection gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding.
 4. Indien bedragen niet geïncasseerd kunnen worden, of incasso gestorneerd worden, dan is artikel 8 van toepassing.

Artikel 8.  Betaling, verzuim en gevolgen

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan The First Connection zelf werken bevrijdend;
 2. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door The First Connection ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij de opdrachtgever en The First Connection schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van The First Connection aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt;
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Voorts is The First Connection in dat geval gerechtigd om, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, dan wel de dienstverlening te beperken of te onderbreken;
 4. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand of een gedeelte van een maand;
 5. Het afschrift van de door The First Connection verzonden factuur geldt jegens de opdrachtgever als volledig bewijs van de verschuldigdheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint;
 6. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt;
 7. Alle kosten die The First Connection redelijkerwijs maakt in verband met de incasso in of buiten rechte, van bedragen die op grond van de overeenkomst van partijen verschuldigd zijn en niet op het overeengekomen tijdstip zijn betaald, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Tot deze kosten behoren onder meer: de kosten van ingebrekestelling en de overig noodzakelijke werkzaamheden van gemachtigden, deurwaarders, advocaten en procureurs zoals deze ter zake aan de leverancier in rekening worden gebracht, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, ongeacht of deze kosten worden geliquideerd en ongeacht het eventuele geliquideerde bedrag;

Artikel 9. Doeleinden van verwerking

 1. The First Connection verbindt zich onder de voorwaarden van deze overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze overeenkomst en wel
  – het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van de opdrachtgever via de chat
  – Het in de Cloud opslaan van gegevens van de opdrachtgever en de bijbehorende online diensten.
  – het onderhouden van digitaal contact met bezoekers/klanten van de opdrachtgever voor afhandeling van klachten of verlenen van service, mede het genereren van leads
  – het beheer van de klantadministratie van de opdrachtgever

 2.  The First Connection zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de opdrachtgever is vastgesteld. De opdrachtgever zal The First Connection op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze overeenkomst zijn genoemd. The First Connection mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen na toestemming of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. De in opdracht van de opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van de opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 10. Verplichtingen The First Connection

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal The First Connection zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG genoemd.
 2. The First Connection zal de opdrachtgever, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze overeenkomst.
 3. De verplichtingen van de The First Connection die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van The First Connection , waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. The First Connection zal de opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de opdrachtgever in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. The First Connection zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan de opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

Artikel 11. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van The First Connection alleen worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. The First Connection is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze overeenkomst, overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door de opdrachtgever aan The First Connection zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is The First Connection uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
 4. Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever, The First Connection steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen die nodig zijn voor de dienst.

Artikel 12. Beveiliging

 1. The First Connection zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. The First Connection heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden,
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 3. The First Connection staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal The First Connection zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. De opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan The First Connection ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
 5. De verkregen chatgesprekken blijven gedurende de gehele licentieperiode eigendom van de opdrachtgever. Na afloop van de licentieperiode worden alle gegevens en data verwijderd uit de database van The First Connection

Artikel 13. Meldplicht

 1. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt The First Connection de opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de The First Connection heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 14. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die The First Connection van de opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. The First Connection zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 15. Audit

 1. de opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de overeenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3. The First Connection zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door de partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 5. De kosten van de audit worden door de opdrachtgever gedragen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van The First Connection voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door The First Connection ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze overeenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van The First Connection voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 1.000,00.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de The First Connection ertoe te manen deze overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van The First Connection voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The First Connection of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door The First Connection blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van The First Connection wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de opdrachtgever de The First Connection onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en The First Connection ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten met een termijn, opdat The First Connection in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Als niet aan The First Connection toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de opdrachtgever waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van The First Connection liggen;
 7. Onder overmacht wordt voorts verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken;
 8.  Iedere vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever tegen The First Connection die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. The First Connection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door de opdrachtgever en/of derden geleden schade dat het gevolg is van buiten de garantie geldende voorwaarden.
 10. The First Connection is niet aansprakelijk voor het door de opdrachtgever onrechtmatig en onverantwoord handelen met de persoonsgegevens van de opdrachtgever data.

Artikel 17.  Ontbinding van de overeenkomst

 1. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is enkel mogelijk indien The First Connection toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst;
 2. Indien The First Connection naar de mening van de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan de opdrachtgever mee. The First Connection dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft The First Connection ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 3. The First Connection kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst:
  a. in het geval de opdrachtgever nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuur bedragen direct opeisbaar.
  b. in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) de opdrachtgever.
  c. in geval de opdrachtgever overgaat tot het staken van zijn bedrijf dan wel tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.
  d. indien de opdrachtgever, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;
 4. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 18.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met The First Connection en opdrachtgever is het Nederlandse Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing;
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Algemene Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen. The First Connection is echter in een voorkomend geval vrij om te kiezen voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.